Drukāt

“Sernikon” izsludina projektu pieņemšanu Sabiedrības virzītās vietējās attīstības stratēģijas 2014. – 2020. gadam īstenošanai

.

Sernikon jaunais logo 2015 500Publisko un privāto partnerattiecību biedrība „Sernikon” izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas kārtu Zivsaimniecības Rīcības programmas 2014. – 2020. gadam pasākuma „Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana” ietvaros.
 
Projektu iesniegumu pieņemšana notiks nepārtrauktas pieteikšanās kārtas veidā no 2016. gada 19. jūlija līdz 2020. gada 30. decembrim.
Kārtā pieejamais kopējais publiskais finansējums: 125 000 EUR.
 
Rīcības Nr.: EJZF1.
Rīcības nosaukums: Zivsaimniecības nozares uzņēmumu attīstība, it īpaši atbalsts sezonalitātes ietekmes mazināšanai.
Mērķis: stiprināt zivsaimniecības nozari, it īpaši atbalsts sezonalitātes ietekmes mazināšanai.
Kārtai un stratēģijas mērķim piešķirtais finansējums: 125 000 EUR.
Maksimālā attiecināmo izmaksu summa vienam projektam: 50 000 EUR.
Maksimālā atbalsta intensitāte: 50%; inovatīvam projektam – 70%; projektam, kas saistīts ar piekrastes zvejniecību – 80%; kopprojektam – 80%.
 
Projektu īstenošanas termiņi:
a) ja tiek veikta būvniecība, teritorijas labiekārtošana – divi gadi no Lauku atbalsta dienesta (LAD) lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu;
b) pārējiem projektiem projektu īstenošanas termiņš ir viens gads no LAD lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.
Kontaktinformācijai: biedrība „Sernikon”, Atpūtas iela 1 (2. stāvs), Carnikava, Carnikavas novads, LV – 2163, valdes priekšsēdētāja Zane Seržante, tālr. 26121424, e-pasts: .
Stratēģija un vērtēšanas vadlīnijas atrodamas mājaslapā www.sernikon.lv, papildus informācija LAD tīmekļvietnē www.lad.gov.lv.
Projektu iesniegumus iespējams iesniegt papīra formātā iepriekš norādītajā biedrības “Sernikon” adresē, kā arī LAD Elektroniskās pieteikšanās sistēmā www.eps.lad.gov.lv un Elektronisko dokumentu likuma noteiktajā kārtībā, nosūtot uz dienesta e-pastu: .
 
Publisko un privāto partnerattiecību biedrība „Sernikon”