Pašvaldība

Nekustamais īpašums

Nekustamā īpašuma nodoklis

 Nr.  Saistošo noteikumu nosaukums  Spēkā stāšanās datums
 2015/12   Par nekustamā īpašuma nodokli un nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu Carnikavas novadā  01.01.2016.
 2012/18  Par nodokļa atbalsta pasākuma piemērošanu nekustamā īpašuma nodoklim  21.09.2012.
 2014/16  Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Carnikavas novadā 2015.gadā  01.01.2015.
 2013/14  Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Carnikavas novadā 2014.gadā  01.01.2014.
 2012/28  Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Carnikavas novadā 2013.gadā  01.01.2013.

 

Būvju uzturēšana, teritorijas labiekārtošana, ūdensapgāde

 Nr.  Saistošo noteikumu nosaukums  Spēkā stāšanās datums
  2010/5  Ielu un nekustamo īpašumu nosaukumu, ēku un būvju numuru vai nosaukumu plākšņu, dzīvokļu numuru plākšņu Carnikavas novadā izvietošanas un noformēšanas saistošie noteikumi  30.04.2010.
 2009/6  Carnikavas novada apstādījumu aizsardzības, teritorijas labiekārtošanas, kopšanas un būvju uzturēšanas noteikumi  01.09.2009.
 2012/23   Saistošie noteikumi par koku ciršanu ārpus meža Carnikavas novada administratīvajā teritorijā  12.01.2013.
 2008/3  Noteikumi ekspluatācijai, būvju uzturēšanai un jaunu būvju būvniecībai meliorētās – nosusinātajās platībās, t.sk. polderu baseinu teritorijā  17.09.2008.
 2011/20  Carnikavas novada pašvaldības palīdzības energoefektivitātes pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā piešķiršanas kārtības saistošie noteikumi  06.11.2011.
 2013/6   Saistošie noteikumi par vienreizēju pabalstu dzīvojamās telpas vai dzīvojamās mājas remontam 2013.gada pavasara plūdu radīto bojājumu seku novēršanai  06.06.2013.
 2017/6  Saistošie noteikumi par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtību Carnikavas novadā.  27.04.2017.

2018/10 Saistošie noteikumi par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Carnikavas novada pašvaldībā 22.06.2018.
2018/3 Saistošie noteikumi par Carnikavas novada pašvaldības līdzfinansējumu nekustamā īpašuma pieslēgšanai entralizētajai kanalizācijas un ūdensapgādes sistēmai 22.06.2018.

Izglītība

Sociālā palīdzība un sociālie pakalpojumi

Maksas pakalpojumi un nodevas

Atkritumu apsaimniekošana

 Nr.  Saistošo noteikumu nosaukums  Spēkā stāšanās datums
 2011/23 Saistošie noteikumi par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Carnikavas novadā 29.12.2017.

Teritorijas plānošana

Sabiedriskā kārtība

 Nr.  Saistošo noteikumu nosaukums  Spēkā stāšanās datums
  2010/10   Carnikavas novada sabiedriskās kārtības saistošie noteikumi
 01.06.2010.

Novada simbolika

 Nr.  Saistošo noteikumu nosaukums  Spēkā stāšanās datums
  2010/4   Saistošie noteikumi par Carnikavas novada simbolikas izmantošanu
 01.06.2010.

Informatīvi paziņojumi un reklāma

Tirdzniecība un alkoholiskie dzērieni

Sports

 Nr.  Saistošo noteikumu nosaukums  Spēkā stāšanās datums
 2013/8   Par kārtību Carnikavas sporta kompleksa teritorijā
 04.07.2013.
 2013/45   Saistošie noteikumi par Carnikavas novada iedzīvotāju sporta finansiālo atbalstu un naudas balvām  01.01.2014.

Kultūra

 Nr.  Saistošo noteikumu nosaukums  Spēkā stāšanās datums
 2016/7   Par kultūras finansiālo atbalstu Carnikavas novadā
 28.07.2016.

Dzīvnieki un kultūraugi

 Nr.  Saistošo noteikumu nosaukums  Spēkā stāšanās datums
 2014/8   Mājas (istabas) dzīvnieku turēšanas  noteikumi Carnikavas novadā
 28.05.2014.
 2015/5  Par aizliegumu ģenētiski modificēto
kultūraugu audzēšanai Carnikavas novadā
 29.05.2015.

Kapu uzturēšana

 Nr.  Saistošo noteikumu nosaukums  Spēkā stāšanās datums
 2011/8   Carnikavas kapsētas uzturēšanas saistošie noteikumi 
 06.05.2011.

Transports