Drukāt

Carnikavas Mūzikas un mākslas skola

.

Muzikas skola 2014

Adrese: Jūras iela 4, Carnikava, Carnikavas novads, LV-2163
Tālr. 29231417
E-pasts:
 
Direktors: Igors Doriņš
E-pasts:
Tālr. 29231417
 
Direktora vietniece izglītības jomā: Aija Didrihsone
E-pasts:
Tālr. 27850470
 
Lietvede: Ilze Briede
E-pasts:
Tālr. 29451856

Carnikavas Mūzikas un mākslas skolas (CMMS) pirmsākumi meklējami Vidzemes jūrmalas Mūzikas un mākslas skolā (VJMMS), kas dibināta 1968. gada 1. septembrī Zvejniekciemā. No 20. gs. 90-ajiem gadiem VJMMS piedāvāja Carnikavas apkaimes bērniem apgūt klavierspēli tuvāk dzīvesvietai, t.i., Carnikavā, Carnikavas pamatskolā. Bērnu skaitam pieaugot, VJMMS nodarbības mūzikā notika arī Carnikavas Tautas na,ma „Ozolaine” telpās. 2006. gadā Carnikavā tika atvērta arī mākslas klase un nodibināta VJMMS Carnikavas filiāle. Tās darbību VJMMS sastāvā reglamentēja starp Saulkrastu un Carnikavas novadu pašvaldībām noslēgtais Sadarbības līgums. Gadu gaitā VJMMS Carnikavas filiāle kļuva par nozīmīgu kultūrizglītības ieguves vietu Carnikavas novadā. Bērnu un vecāku interesei palielinoties, Carnikavā izveidojās arī ģitāras, vijoles un pūšaminstrumentu spēles programmas.

2011. gadā Carnikavas novada pašvaldība mūzikas un mākslas skolas vajadzībām iegādājās nekustamo īpašumu – ēku Jūras ielā 4, Carnikavā. 2014. gada 19. martā Carnikavas novada pašvaldība pieņēma lēmumu par CMMS dibināšanu, turpinot VJMMS iesākto audzēkņu izglītošanu profesionālās ievirzes izglītības programmās mūzikā un mākslā.
Pirmajā mācību gadā (2014./2015.m.g.) jaundibinātajā skolā mūzikas un mākslas izglītības programmās pieteicās 124 bērni, no kuriem 84 turpināja VJMMS uzsākto profesionālās ievirzes izglītības programmu apguvi, bet 40 bērni mācības uzsāka pirmo gadu.