Drukāt

Bāriņtiesa

Adrese: Stacijas iela 5, Carnikava, Rīgas rajons, LV 2163
Tālr. 67993787
E-pasts: barintiesa[at]carnikava.lv

Bāriņtiesas priekšsēdētāja: Ineta Stasjule
Tālr. 28633407
E-pasts: ineta.stasjule[at]carnikava.lv

Bāriņtiesas priekšsēdētājas vietniece - Nataļja Jefremova
Tālr
. 25433029
Epasts: natalja.jefremova[at]carnikava.lv

Sekretāre - Inga Reimane
Tālr.
25433029
E-pasts: inga.reimane[at]carnikava.lv

Bāriņtiesas locekļi:
Ināra Briede
Jeļena Prišpetjeva
Gita Kalniņa

Apmeklētāju pieņemšana
Pirmdienās: 8.00 - 12.00   12.30 - 17.30
Ceturtdienās: 8.00 - 12.00   12.30 - 17.30

Bāriņtiesas darba laiks pārējās dienās:
Otrdienās: 8.00 - 12.00   12.30 - 16.30
Trešdienās: 8.00 - 12.00   12.30 - 16.30
Piektdienās: 8.00 - 12.00   12.30 - 14.30

Nepieciešamības gadījumā bāriņtiesa piedāvā iespēju vienoties par tikšanos ārpus darba laika, iepriekš zvanot pa tālr. 67993787 vai 28633407.

Bāriņtiesas darbības teritorija ir Carnikavas novada administratīvā teritorija.

Carnikavas novada Bāriņtiesas darbinieku Ētikas kodekss

Bāriņtiesas vispārīgie pienākumi:

- aizstāvēt bērna vai citas rīcībnespējīgas personas personiskās un mantiskās intereses un tiesības (piem. lemj par valsts sociālo pabalstu, apgādnieka zaudējuma pensijas un atbalsta ar celiakiju slimiem bērniem, kuriem nav noteikta invaliditāte, izmaksu pārtraukšanu personai, kura bērnu neaudzina, un izmaksāšanu tai personai, kura faktiski audzina bērnu, vai pašam bērnam , ja viņš sasniedzis 15 gadu vecumu un t.t.);

- izskatīt iesniegumus un sūdzības, to skaitā iesniegumus un sūdzības par vecāka, aizbildņa, aizgādņa vai audžuģimenes rīcību (piem. izšķir bērna un vecāku domstarpības, izšķir bērna un aizbildņa domstarpības; vecāku domstarpības bērna aprūpes un aizgādības jautājumos; lemj par bērna aprūpes tiesību atņemšanu vecākiem; lemj par prasības iesniegšanu tiesā, ja vecāks ar bērnu apietas sevišķi slikti (konstatēta vardarbība pret bērnu, vecāks nenodrošina bērna aprūpi un uzraudzību un tas var apdraudēt bērna fizisko, garīgo un tikumisko attīstību; lemj par personas atzīšanu par adoptētāju);

- piedalīties lietu izskatīšanā tiesā un sniegt atzinumu, ja likums nosaka vai tiesa atzīst bāriņtiesas piedalīšanos lietas izskatīšanā par nepieciešamu;

- sadarboties ar citām bāriņtiesām, ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijām, veselības, aprūpes un izglītības iestādēm, sociālajiem dienestiem, policijas iestādēm un Valsts probācijas dienestu, lai nodrošinātu bērna vai citas rīcībnespējīgas personas tiesību un interešu aizstāvību;

- informēt pašvaldības sociālo dienestu vai citu atbildīgo institūciju par ģimenēm, kurās netiek pietiekami nodrošināta bērna attīstība un audzināšana un kurām nepieciešama palīdzība;

- neizpaust informāciju, kas jebkādā veidā varētu kaitēt bērnam vai citai rīcībnespējīgai personai;

- sniegt palīdzību bērnam vai citai rīcībnespējīgai personai, kura pēc palīdzības vērsusies bāriņtiesā (piem. lemj par aizbildnības nodibināšanu un aizbildņa iecelšanu bērnam; saskaņā ar tiesas lēmumu par aizgādnības nodibināšanu ieceļ aizgādni personai, mantai, mantojumam)

- Kriminālprocesa likuma noteiktajos gadījumos pārstāv bērnu vai citu rīcībnespējīgu personu kriminālprocesā.

Bāriņtiesas lietas izskata koleģiāli un lēmumu pieņem sēdē. Sēdē piedalās priekšsēdētājs un vismaz divi bāriņtiesas locekļi. Protokolē sekretāre.

Noderīga informācija
Pārskats par bāriņtiesas darbu 2017. gadā
Pārskats par bāriņtiesas darbu 2016. gadā
Par Carnikavas novada bāriņtiesas darbību 2015. gadā
Grozījumi Bāriņtiesu likumā - stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī