02.09.2014. MK Noteikumi Nr. 529 "Ēku būvnoteikumi" (pielikumi grozīti ar MK 24.01.2017. noteikumiem Nr. 50) veidlapas:
1. pielikums Paskaidrojuma raksts (PDF  WORD)
2. pielikums Paskaidrojuma raksts - ēkas nojaukšanai (PDF  WORD)
3. pielikums Paskaidrojuma raksts - ēkas vai telpu grupas lietošanas veida maiņai bez pārbūves (PDF  WORD)
4. pielikums Būvniecības iesniegums (PDF  WORD)
5. pielikums Apliecinājuma karte - ēkas vai telpu grupas vienkāršotai atjaunošanai ar lietošanas veida maiņu/bez lietošanas veida maiņas (PDF  WORD)
6. pielikums Ēkas fasādes apliecinājuma karte (PDF  WORD)
7. pielikums Paskaidrojuma raksts - ēkas konservācijai (PDF  WORD)
14. pielikums Apliecinājums par ēkas vai tās daļas gatavību ekspluatācijai (PDF  WORD)

MK noteikumi Nr. 501 "Elektronisko sakaru tīklu ierīkošanas, būvniecības un uzraudzības kārtība"
2. pielikums Elektronisko sakaru tīkla būvniecības ieceres iesniegums (PDF WORD)

MK noteikumi Nr. 550 "Hidrotehnisko un meliorācijas būvju būvnoteikumi"
1. pielikums Paskaidrojuma raksts - 1. grupa (PDF WORD)
2. pielikums Būvniecības iesniegums (PDF WORD)
4. pielikums Paskaidrojuma raksts - konservācija (PDF WORD)

MK noteikumi Nr. 253 (2017. gada 9. maija) "Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi"
1. pielikums Paskaidrojuma raksts (PDF WORD)
2. pielikums Paskaidrojuma raksts (inženierbūves konservācijai) (PDF WORD)
3. pielikums Apliecinājuma karte (PDF WORD)
4. pielikums Būvniecības iesniegums (PDF WORD)

MK noteikumi Nr. 573 "Elektroenerģijas ražošanas, pārvades un sadales būvju būvnoteikumi"
1. pielikums Paziņojums par būvniecību (PDF WORD)
2. pielikums Būvniecības ieceres iesniegums (PDF WORD)
3. pielikums Paskaidrojuma raksts (PDF WORD)
4. pielikums Apliecinājuma karte (PDF WORD)

MK noteikumi Nr.633 "Autoceļu un ielu būvnoteikumi"
6. pielikums Paskaidrojuma raksts ceļiem (PDF WORD)
7. pielikums Būvniecības iesniegums (PDF WORD)
8. pielikums Apliecinājuma karte (PDF WORD)

Iesniegums Būvvaldei (PDF WORD)

Iesniegums izziņai par jaunbūvi (PDF WORD)

Reklāmas projekta izskatīšanai (PDF WORD)

Būvdarbu vadītāja/būvuzrauga saistību raksts (PDF WORD