Drukāt

Carnikavā pieejamie valsts iestāžu pakalpojumi

VPVKAC 160Kopš 2015. gada oktobra Carnikavas valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā (VPVKAC) Carnikavā, Stacijas ielā 5 līdztekus pašvaldības pakalpojumiem iespējams saņemt vairāku valsts iestāžu pakalpojumus, kā arī konsultācijas par tiem.
 

VPVKAC darbības atskaite par laikaposmu līdz 2017.gada 3.ceturksnim.

 VPVKAC Carnikava darbalaiks NEW

 E-pasts:
 
Vides un reģionālās attīstības ministrija informē, ka ir izveidota informācijas lapa par vienotajiem valsts un pašvaldību klientu apkalpošanas centriem un to piedāvājumu.

Carnikavas novada dome
Iedzīvotāju iesniegumu pieņemšana 

Lauku atbalsta dienests
Iedzīvotāju iesniegumu pieņemšana

Lauksaimniecības datu centrs
Mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācija

Nodarbinātības valsts aģentūra
Konsultāciju sniegšana par NVA pakalpojumiem

Informatīvi:
CV un vakanču reģistrēšana 
Informatīvās dienas e-versija
Profilēšana 
Karjeras pakalpojumi 
Apmācību monitorings 
Darba tirgus prognozes 
 
Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde (konsultāciju sniegšana par e-pakalpojumiem):
Dzīvesvietas deklarācijas iesniegšana (konsultācija par e-pakalpojumu)
Iesniegums par aizliegumu vai atļauju izmantot personas ķermeni, audus un orgānus pēc nāves (konsultācija par e-pakalpojumu)
Iesniegums par dzīvesvietas reģistrēšanu ārvalstīs (konsultācija par e-pakalpojumu)
Manā īpašumā deklarētās personas (konsultācija par e-pakalpojumu)
Mani dati Iedzīvotāju reģistrā (konsultācija par e-pakalpojumu)
Pārbaude, vai persona ir deklarēta norādītajā adresē (konsultācija par e-pakalpojumu)
Pārbaude, vai persona ir iekļauta Iedzīvotāju reģistrā un vai nav ziņu par personas nāvi (konsultācija par e-pakalpojumu)
Pieteikšanās personu apliecinoša dokumenta izsniegšanai (konsultācija par e-pakalpojumu)
Vēlēšanu iecirkņa noskaidrošana vai maiņa
Reģistrācija balsošanai pa pastu vēlētājiem, kuri uzturas ārvalstīs
Vēlēšanu iecirkņa noskaidrošana
Personvārdu meklēšana personvārdu datu bāzē
Šengenas vīzas pagarināšana Latvijas Republikā
Repatriācija un pilsonība
 
Uzņēmumu reģistrs
Konsultāciju sniegšana par e-pakalpojumu "Reģistrācija UR vestajos reģistros":
Informācija par jauna subjekta reģistrāciju (dokumenti, valsts nodevas, termiņi u.tml.);
• Informācija par subjekta izmaiņu reģistrāciju (dokumenti, valsts nodevas, termiņi u.tml.);
• Informācija par subjekta likvidācijas reģistrāciju (dokumenti, valsts nodevas, termiņi u.tml.);
Informācija par izziņu pieprasīšanu no UR (saņemšanas kārtība, maksa par pakalpojumu, termiņi)
 
Valsts ieņēmumu dienests
Iesniegumu pieņemšana par:
Algas nodokļa grāmatiņa (konsultācija par e-pakalpojumu)
• Iedzīvotāju ienākuma nodokļa atvieglojumu reģistrēšanu/anulēšanu;
• Iesniegums par VID izsniegtu identifikatoru un paroli EDS lietošanai.
Gada ienākumu deklarācija (konsultācija par e-pakalpojumu)
Atbalsta sniegšana darbam ar Elektroniskās deklarēšanas sistēmu EDS (konsultācija par e-pakalpojumu)
 
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra
Iesniegumu pieņemšana par:
Apbedīšanas pabalsts
Bezdarbnieka pabalsts
Bērna invalīda kopšanas pabalsts
Bērna kopšanas pabalsts
Bērna piedzimšanas pabalsts
Brīvprātīgi apdrošinātās personas reģistrācija
Ģimenes valsts pabalsts
Invaliditātes pensija
Maternitātes pabalsts
Pabalsts transporta izdevumu kompensēšanai invalīdam, kuram ir apgrūtināta pārvietošanās
Paternitātes pabalsts
Slimības pabalsts
Informācija par valsts fondēto pensiju shēmas dalībnieka reģistrāciju un ieguldījumu plāna izvēli
Valsts sociālā nodrošinājuma pabalsts
Vecāku pabalsts
Vienreizējs pabalsts mirušā pensionāra laulātajam (pensionāram)
Informācija par sociālās apdrošināšanas iemaksām un apdrošināšanas periodiem (konsultācija par e-pakalpojumu)
Informācija par reģistrēto darba stāžu (līdz 1996. gadam) (konsultācija par e-pakalpojumu)
Informācija par piešķirtās pensijas/pabalsta/atlīdzības apmēru (konsultācija par e-pakalpojumu)
Informācija par izmaksai nosūtīto pensiju/pabalstu/atlīdzību (konsultācija par e-pakalpojumu)
Informācija par VSAA ieturēto ienākuma nodokli (konsultācija par e-pakalpojumu)
Informācija par prognozējamo vecuma pensijas apmēru (konsultācija par e-pakalpojumu)
Valsts fondēto pensiju shēmas (pensiju 2. līmeņa) dalībnieka konta izraksts (konsultācija par e-pakalpojumu)
Informācija par valsts fondēto pensiju shēmas (pensiju 2. līmeņa) līdzekļu pārvaldītāja un ieguldījuma plāna maiņu (konsultācija par e-pakalpojumu)
Informācija par izmaksātajiem pabalstiem/pensijām/atlīdzībām un ieturēto ienākumu nodokli (ienākumu deklarēšanai) (konsultācija par e-pakalpojumu)
Informācija par apdrošinātās personas pensijas kapitālu (konsultācija par e-pakalpojumu)
Informācija par valsts fondēto pensiju shēmas dalībnieka reģistrāciju un ieguldījuma plāna izvēli (konsultācija par e-pakalpojumu)
Informācija par ieturējumiem no izmaksājamās pensijas/pabalsta/atlīdzības (konsultācija par e-pakalpojumu)
Informācija par izmaksātajiem pabalstiem/pensijām/atlīdzībām un ieturēto ienākumu nodokli (ienākumu deklarēšanai) (konsultācija par e-pakalpojumu)
 
Valsts zemes dienests
Konsultāciju sniegšana par iestādes pakalpojumiem un e-pakalpojumiem:
Datu reģistrācija / aktualizācija Kadastra informācijas sistēmā uz iesniegtā dokumenta pamata, kas nav kadastrālās uzmērīšanas dokuments (konsultācija par e-pakalpojumu)
Ēkas datu aktualizācija Kadastra informācijas sistēmā no VZD arhīva dokumentiem
Ēkas datu aktualizācija Kadastra informācijas sistēmā - nolietojuma noteikšana
Inženierbūves datu reģistrācija / aktualizācija Kadastra informācijas sistēmā uz inženierbūves deklarācijas pamata
Nekustamā īpašuma reģistrācija Kadastra informācijas sistēmā
Nekustamā īpašuma sastāva maiņa Kadastra informācijas sistēmā (konsultācija par e-pakalpojumu)
Datu reģistrācija / aktualizācija Kadastra informācijas sistēmā uz iesniegtā dokumenta pamata, kas nav kadastrālās uzmērīšanas dokuments (konsultācija par e-pakalpojumu)
Datu aktualizācija par kadastra subjektu Kadastra informācijas sistēmā
Atsavināšanas aizlieguma atzīmes reģistrācija vai dzēšana Kadastra informācijas sistēmā
Zemes vienības daļas reģistrācija Kadastra informācijas sistēmā, neveicot kadastrālo uzmērīšanu (konsultācija par e-pakalpojumu)
"Mans konts" Valsts zemes dienesta datu publicēšanas un e-pakalpojumu portālā kadastrs.lv (konsultācija par e-pakalpojumu)
Pieteikties juridiskās personas kadastrs.lv konta izveidei (konsultācija par e-pakalpojumu)
Mani dati Kadastrā
Kadastra informācija mantojuma lietai
Informācija par nekustamā īpašuma vēsturisko vērtību
Tipveida kadastra informācijas telpiskie dati par kadastra objektu (e-pakalpojums) lejuplāde
Kadastra informācija par nekustamo īpašumu (piederība un sastāvs)
Zemes robežu plāna sagatavošana uz arhīva dokumentu pamata
Informācija no Valsts zemes dienesta arhīva - dokumenta noraksta vai izraksta saņemšana
Informācija no Valsts zemes dienesta arhīva - dokumenta kopijas saņemšana
Būves vai telpu grupas kadastrālās uzmērīšanas lietas sagatavošana
Būvju stāvplānu, telpu grupu plānu saņemšana vektordatu formātā (konsultācija par e-pakalpojumu)
Iespējamās kadastrālās vērtības aprēķināšana un dokumentu sagatavošana
Prognozētās kadastrālās vērtības aprēķināšana un dokumentu sagatavošana
Kadastra teksta datu pārlūkošana bez līgumsaistībām
Valsts zemes dienesta ģeotelpisko datu pārlūkošana
Datu atlase un izvade par konkrētiem objektiem vai apgabaliem pēc definētiem parametriem
Valsts zemes dienesta ģeotelpisko datu lejupielāde bez līgumsaistībām
Valsts zemes dienesta tematisko karšu pārlūkošana (konsultācija par e-pakalpojumu)
Mobilā lietotne kadastrs.lv (konsultācija par e-pakalpojumu)
Valsts zemes dienestā reģistrēto pasūtījumu statusu izsekošana un jaunu pasūtījumu noformēšana (konsultācija par e-pakalpojumu)
 
Valsts darba inspekcija
Konsultāciju sniegšana par šādiem Iestādes e-pakalpojumiem iedzīvotājiem:
Iesniegums Darba inspekcijai un Darba inspekcijas atbildes saņemšana.
Atzinums par nodarbinātā veselības un drošības apdraudējuma faktu darbā
Paziņojums par notikušu nelaimes gadījumu darbā.
Darba inspekcijas sastādītā izmeklēšanas akta par notikušu nelaimes gadījumu darbā saņemšana.
Konsultāciju sniegšana par šādiem Iestādes e-pakalpojumiem darba devējiem:
Paziņojums par notikušu nelaimes gadījumu darbā
Izziņa par darba tiesību būtiskiem pārkāpumiem
Iesniegums Darba inspekcijai un Darba inspekcijas atbildes saņemšana
Darba inspekcijas sastādītā izmeklēšanas akta par notikušu nelaimes gadījumu darbā saņemšana
Darba devēja sastādītā izmeklēšanas akta par notikušu nelaimes gadījumu darbā iesniegšana reģistrācijai
Darba inspekcijas atļauja bērnu nodarbināšanai
Darba devēja paziņojums Darba inspekcijai par novērstajiem pārkāpumiem
Darba inspekcijas izdoto administratīvo aktu darba devējiem par konstatētajiem pārkāpumiem saņemšana
Darba inspekcijas amatpersonas lēmuma apstrīdēšana
Paziņojums par darba devēja zaudējumiem, saistībā ar nelaimes gadījumu darbā
Konsultāciju sniegšana par šādiem Iestādes e-pakalpojumiem citām iestādēm:
Ārstniecības personas/iestādes paziņojuma par cietušo nelaimes gadījumā darbā sniegšana
Izziņa par veselības traucējumu smaguma pakāpi nelaimes gadījumā darbā
Darbavietas higiēniskais raksturojums
Ziņojums par arodslimības gadījumu
Paziņojums par kriminālprocesa uzsākšanu, atteikumu uzsākt kriminālprocesu vai tā izbeigšanu
Informācijas saņemšana no citām valsts institūcijām par iespējamiem pārkāpumiem Darba inspekcijas kompetences jomā