Rakstos

Drukāt

Jaunā mācību pieeja Latvijas izglītības sistēmā – jau no nākamā mācību gada

.

Domat darit zinatSākot no 2018./2019. mācību gada, Latvijas skolās un pirmsskolās izglītojamajiem no 1,5 līdz 18 gadu vecumam tiks sākta pakāpeniska pāreja uz pilnveidotu mācību saturu un tam atbilstošu mācīšanas pieeju - lai skolēniem būtu iespēja iegūt un attīstīt dzīvei XXI gadsimtā svarīgas zināšanas, prasmes un attieksmes.

Valsts izglītības satura centra (VISC) īstenotais Eiropas Sociālā fonda projekts “Kompetenču pieeja mācību saturā” jeb “Skola 2030” paredz piecu gadu laikā izveidot atbalsta mehānismus skolām un skolotājiem, pašvaldībām un vecākiem sekmīgai mācīšanas pieejas maiņai.

20. aprīlī Liepājas Valsts tehnikumā notika “Skola 2030” rīkotā konference “Lietpratība sākumizglītībā”, kurā uz sarunu bija aicināti pirmsskolu un sākumskolu pedagogi, izglītības pētnieki un rīcībpolitikas veidotāji un īstenotāji. Carnikavas novadu konferencē pārstāvēja Carnikavas pamatskolas direktores vietniece mācību darbā, sākumskolas skolotāja Eva Odziņa, sākumskolas skolotāja Diāna Kokorēviča, PII “Riekstiņš” vadītāja Ina Melkina un viņas vietniece izglītības jomā Diāna Ločmele, kā arī pašvaldības izglītības speciāliste Antra Krasta.

Konference bija veltīta bērnu mācību procesam agrīnā vecumā, skatot bērnu formālās izglītības sākumposmu kopumā – no pirmsskolas 1,5 gada vecumā līdz sākumskolai desmit vienpadsmit gadu vecumā. Šajā laikā bērniem mācībās īpaši svarīgi gūt daudzveidīgu tiešu pieredzi, pētīt, eksperimentēt un atklāt, tādējādi veidojot pirmos priekšstatus par priekšmetiem un parādībām. Vienlaikus tiek likti pamati arī vispārīgām prasmēm – domāt kritiski un radoši, sadarboties, apzināties un pārvaldīt savas emocijas un rīcību.

Pašreiz ir brīdis, kad sākam pakāpeniski un pēctecīgi ieviest pilnveidotu mācību saturu un pieeju Latvijā. 2018./2019. mācību gadā to īstenos visās Latvijas pirmsskolās, nākamajos gados – secīgi pārējos vecumposmos, tādējādi stiprinot mūsdienīgas lietpratības izglītību.

Jauno mācību programmu veidos trīs tematiskie virzieni: kā bērns mācās; ko ir vērtīgi mācīties; kā novērtēt, ko bērns mācās. Izglītības sistēmā mācību pieeja mainās no mācīšanas kā zināšanu sniegšanas uz mācīšanās vadīšanu. Tas būtiski mainīs skolotāja lomu, kā arī vidi, kurā notiek mācīšanās. Skolotājiem būs pastiprināti jādomā, jāplāno un jārīkojas, lai saprastu, izvērtētu un virzītu katra bērna attīstību, ņemot vērā, ka bērni ir ļoti atšķirīgi. Savukārt mācību videi būs jābūt tādai, kas veicina mācīšanos kopā un vienlaikus ir atbilstoša katra bērna vajadzībām. Mācības būs jāplāno un mērķtiecīgi jāvirza uz rezultātu, nodrošinot bērnam nepieciešamo atbalstu šī mērķa sasniegšanā.

Jaunajā mācību pieejā svarīgi apzināties, ka pārmaiņas ir process, kura galvenie īstenotāji ir paši skolotāji, bet atbalsts – izglītojamo vecāki, izglītības iestādes administrācija un atbalsta personāls.

A. Krasta

Valsts izglītības satura centra īstenotā projekta Nr. 8.3.1.1./16/I/002 “Kompetenču pieeja mācību saturā” mērķis ir izstrādāt, aprobēt, pēctecīgi ieviest tādu vispārējās izglītības saturu un pieeju mācīšanai vecumā no 1,5 līdz 18 gadiem, kas ļaus skolēniem attīstīt dzīvei 21. gadsimtā svarīgas zināšanas, prasmes un attieksmes. Projektā paredzēta mācību satura izstrāde un aprobācija, mācību programmu, mācību un metodisko līdzekļu izstrāde, profesionālā pilnveide 6000 pedagogiem, kā arī tiks veidota mācību līdzekļu vietne. 

ESF NAP ieguldijums tava