Rakstos

Drukāt

"Riekstiņa" pedagogi piedalās projekta "Kompetenču pieeja mācību saturā" aprobācijā

.

domat darit zinatSpēja kritiski un radoši domāt, nepārtraukti mācīties, sadarboties un sazināties ir svarīgākās prasmes XI gadsimtā, kas ir jāmāca bērniem. 
 

Kompetencēs balstīta izglītība ļauj jau pirmsskolā attīstīt bērnos mācīšanās prasmes visai dzīvei un iesaistīt arī viņu ģimenes aizraujošā rotaļu un mācību procesā.

Lai diskutētu par kompetenču pieeju izglītībā un aprobētu mācību modeļus ieviešanai mācību procesā, tika izvēlētas 100 pašvaldības izglītības iestāžu, to skaitā arī Carnikavas pirmsskolas izglītības iestādes (PII) "Riekstiņš". Valsts izglītības satura centra (VISC) īstenotā projekta “Kompetenču pieeja mācību saturā” organizētajos semināros “Riekstiņa” pedagogu komanda – Zane Asmanoviča, Vizma Siliņa, Ilze Kauliņa, Arita Galeniece, Egita Pētersone, Vita Ķimene, Iveta Liepiņa, iestādes vadītāja Ina Melkina un viņas vietniece izglītības jomā Diāna Ločmele – kopā ar pirmsskolas pedagogiem no citiem Latvijas novadiem vairākkārt dalījušās pieredzē, pilnveidojot projekta īstenotāju izpratni par domāšanas un radošuma caurvijas būtību.

Izmantojot dažādas metodes, skolotāji diskutē, mācās plānot izglītošanas darbu, vadoties pēc jaunā modeļa, kā arī spriež par pašu bērniem aktīvu līdzdalību mācību procesā. Īpaša uzmanība semināros tiek veltīta situāciju analīzei, kur kopā ar lektoriem tiek risināti problēmuzdevumi un diskutēts par mērķtiecīgu rotaļnodarbību organizēšanu visas dienas garumā.

Piemēram, viens no projekta izaicinājumiem ir īstenot līdz šim neierastu praksi, kad rotaļnodarbību kopīgi plāno grupiņas skolotājs, mūzikas un sporta skolotāji. Arī “Riekstiņa” skolotājas labprāt dalās ar savu pieredzi un iesaistās dažādās diskusijās.

Drīzumā pilnveidotais mācību saturs tiks iestrādāts mācību programmās un mācību priekšmetu programmās.

Par jauno mācību saturu PII

Apgūstot jauno pirmsskolas izglītības mācību satura programmu, bērniem tiks nodrošināta pamatprasmju jeb kompetenču attīstība. Kompetenču pieejas būtība un uzdevumi:
1) veidot bērnos vēlmi mācīties mūža garumā – bērnam veidojas zinātkāre un nepārtraukts pamudinājums izzināt, pētīt, eksperimentēt;
2) bērns iemācās piemērot un nodot tālāk savas zināšanas –spēj izmantot apgūto informāciju, padziļināti izprot jaunus jēdzienus;
3) Prasme komunicēt un valoda – ko bērns prot pielietot komunicējot.
4) Domāšanas un problēmu risināšanas prasme – skolotāji vada mācību procesu tā, lai veicinātu aktīvu un kreatīvu domāšanu, skolotājs iesaista bērnus interesantās aktivitātēs.

Bērnudārzā “Riekstiņš” turpinās strādāt šī projekta ietvaros, ieviešot visas caurvijas: domāšana un radošums, sadarbība un līdzdalība, pašizziņa un pašvadība un digitālā pratība. Paldies bērnudārza pedagogiem par vēlmi izzināt jauno un aktīvu līdzdalību projektā!

D.Ločmele, PII “Riekstiņš” vadītājas vietniece izglītības jomā

Projekta Nr. 8.3.1.1/16/I/002 “Kompetenču pieeja mācību saturā” mērķis ir nodrošināt kompetenču pieejā balstīta vispārējās izglītības satura aprobāciju atbilstoši vispārējās izglītības obligātā satura aprakstam un mācību satura ieviešanu pirmsskolas izglītības, pamatizglītības un vidējās izglītības pakāpē. Projektu laikā no 17.10.2016. līdz 16.10.2021. īsteno Valsts izglītības satura centrs. Projekta kopējais finansējums: 13 960 884 EUR (Eiropas Sociālā fonda līdzfinansējums 11 866 751 EUR, valsts budžeta līdzfinansējums 2 094 133 EUR).

ESF NAP ieguldijums tava