Rakstos

Drukāt

Carnikavas pamatskolā īsteno ESF projekts “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”

.

Pamatskola 8002017. gada 25. jūlijā tika parakstīts sadarbības līgums starp Valsts izglītības satura centru (VISC) un Carnikavas pašvaldību par projekta "Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai" īstenošanu Carnikavas novadā.
 
Projektu "Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai" (Nr. 8.3.2.2./16/I/001) finansē Eiropas Sociālais fonds (ESF) un koordinē VISC, lai līdz 2021. gada augustam ieviestu ilgtspējīgas pašvaldību vispārējās izglītības iestāžu atbalsta sistēmu.
 
Kopš mācību gada sākuma Carnikavas pamatskola uzsākusi īstenot projektu, kurā skolēniem tiek sniegts atbalsts mācībās, ņemot vērā viņu intereses, spējas, talantus, arī grūtības un individuālu nodarbību nepieciešamību. Lielākā finansējuma daļa tiks atvēlēta mūsdienās augstu vērtētajai STEM jomai (matemātika, dabaszinātnes, tehnoloģijas), pievēršot īpašu uzmanību praktiskai pieejai un skolēnu intereses veicināšanai.
 
Viens no svarīgākajiem jautājumiem projektā ir mācīšanas un mācīšanās procesa veids. Viens un tas pats jautājums, pasniegts vienā veidā, būs garlaicīgs, neefektīvs, bet citā veidā kļūs praktisks, aizraujošs, ar emocionālu līdzpārdzīvojumu. Projektā atbalstāmās darbības mācību saturā ir nodarbības individualizētam mācību atbalstam pēc stundām, praktiskās nodarbības, diskusiju klubi, nodarbību cikli, mācību vizītes, individuālās konsultācijas.
 
No 1. septembra projekta ietvaros jau ir uzsāktas vairākas aktivitātes, pakāpeniski tās papildina vēl citas apstiprinātās "Izglītojamo individuālo kompetenču atbalsta pasākumu plāna" aktivitātes.
 
1.a klasē matemātikas un latviešu valodas stundās kopā darbojas divi pedagogi – skolotāja Agrita Kalniņa un skolotāja palīgs Baiba Nelsone, kas nodrošina individuālu darbu ar skolēniem mācību stundu laikā un sekmē ikviena skolēna līdzdalības iespējas mācību procesā. Mācību procesā ir iesaistīti 20 izglītojamie.
 
Katru dienu 1.-4. klasēs skolotājas Dianas Kokorēvičas vadībā norisinās individualizēts mācību process latviešu valodā, sniedzot atbalstu skolēniem, kuriem latviešu valoda nav dzimtā, un bērniem, kuriem nepieciešams iedrošinājums izteikt savu domu. Tās ir nodarbības ārpus ierastās mācību vides – par reālas dzīves situācijām, ar rotaļu elementiem, lomu spēlēm. Šajā mācību gadā atbalsts ir plānots 20 izglītojamajiem.
 
Ārpusstundu laikā skolotājas Mārītes Sīmanes vadībā darbojas "Drošības skola 1.-6. klasēm". Tās mērķis ir palīdzēt bērniem apzināties, cik svarīgi ievērot drošību uz ceļiem, savlaicīgi sniegt pirmo palīdzību cietušajiem. Ceļu satiksmes un drošības noteikumus skolēni apgūst trīs grupās – pa 15 izglītojamajiem katrā. Praktiski trenējoties, tiek apgūta prasme sniegt pirmo palīdzību, un, tiekoties ar operatīvo dienestu pārstāvjiem, bērni iemācās jēgpilnu rīcību nelaimes gadījumos. Tā ir kritiskās un analītiskās domāšanas attīstība, aktualizējot skolēnu personīgo pieredzi, attīstot prasmi analizēt dažādus nelaimes gadījumus un drošības neievērošanas situācijas.
 
No 1. novembra 6. klases jauniešiem ir iespēja saņemt individuālas konsultācijas matemātikā pie matemātikas pulciņa "Cietais rieksts" vadītājas Kati Metsalu-Smotrovas.
 
Eiropas sociālā fonda projektā "Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai" (projekts Nr. 8.3.2.2/16/I/001) ir iesaistītas 233 izglītības iestādes visā Latvijā.
 
Sekot līdzi projekta norisei var Canikavas pamatskolas mājas lapā www.pamatskola.carnikava.lv.
 
ieguldijums tava nakotne LOGO 01